C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

   Административен съд – Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка с Булстат: 148076820, адрес: град Варна, ул. Никола Вапцаров № 3а.

   Административен съд – Варна е администратор на лични данни.

   Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

   Обработването на лични данни е необходимо за спазване на законово задължение и при упражняване на официални правомощия, предоставени на Административен съд – Варна и за защита жизненоважни интереси на субекти на лични данни, при което не се изисква съгласие на физическото лице.

   Административен съд – Варна обработва самостоятелно лични данни за целите на правораздавателната си дейност, регламентирана в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Административнопроцесуален кодекс и др. нормативни актове.

   Под обработване на лични данни се разбира всякa операция или съвкупност от операции, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване или заличаване.

   В своята дейност Административен съд – Варна, като администратор обработва личните данни по прозрачен за субектите на данните начин и гарантира, че обработва такива лични данни единствено за целите на българското законодателство и в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент за Защита на личните данни.

   Административен съд – Варна гарантира, че достъпът и обработването на лични данни се осъществява само от лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да се знае“.

   Обработваните лични данни се съхраняват в срокове, нормативно определени в Глава Десета от Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), като след изтичането им личните данни се унищожават по ред и правила разписани в правилника.

    Административен съд – Варна не разкрива обработените лични данни на трети лица, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.

   Субект на лични данни има:

   - право на достъп, включително право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни, както и достъп до тях и информация за тяхното обработване;

   - право на коригиране на личните му данни при установяване на неточност или при необходимост от попълване на непълноти;

   - право на изтриване, когато са налице следните обстоятелства:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или са обработвани по начин, несъвместим с целите;
 • когато не е на лице законово основание за тяхното обработване и субектът възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка на ЕС.

   Административен съд – Варна не заличава лични данни, които са нормативно определени и които трябва да се съхраняват в законоустановените срокове.

   - право на ограничаване на обработването в случаите, когато:

 • субектът оспори личните данни за срок, който позволява на обработващия да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • обработващия не се нуждае повече от личните данни за целите на правораздавателната си дейност, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на обработващия имат преимущество пред интересите му.

   Предоставянето на достъп до информацията за обработването на лични данни е безплатно като Административен съд – Варна си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

   Правата си субектът на лични данни упражнява с писмено или електронно заявление, отправено лично или чрез упълномощено лице с приложено пълномощно до Административен съд – Варна, което съдържа: име, адрес и други данни за идентифициране; описание на искането; предпочитана форма за комуникация; подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция. Отговор на заявлението се предоставя до един месец от получаването му.

   Субекта на данни може да сезира надзорния орган, съгласно Закона за защита на личните данни за неспазване на защитата на личните му данни.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ:

   Административен съд – Варна обработва лични данни на лица по съдебни дела.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ:

   Личните данни се съхраняват в срокове, нормативно определени в Глава Десета от Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), както следва:

   - лични данни, съдържащи се в административни дела, се съхраняват 10 години от предаването им в служба „Архив“;

   - лични данни, съдържащи се в книги за открити и закрити заседания, се съхраняват 25 години от предаването им в служба „Архив“;

   - лични данни, съдържащи се в описните книги и азбучници, се съхраняват 100 години от предаването им в служба „Архив“;

   - лични данни в електронен вид (базата данни от деловодните програми) се съхраняват по ред и при условия, определен за работа с електронни документи;

   - лични данни, съдържащи се в съдебни решения, се съхраняват в Административен съд – Варна за срок от 20 години след унищожаване на съдебните дела, след което се изпращат за съхранение в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“.

 1. ХАРАКТЕР И ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО:

   С цел правораздавателна дейност

 1. ВИД ЛИЧНИ ДАННИ:

   Имена, единен граждански номер, личен номер на чужденец, адрес, телефон, факс, електронен адрес, семейно положение и родствени връзки, професионална автобиография, здравен статус (за конкретни дела).

 1. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

   Местни и чуждестранни физически лица.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация